Cyber.Mil – zasady i tryb rekrutacji


ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW
OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DO KLASY PIERWSZEJ
CYBER.MIL
W
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. KORCZAKA W BOLESŁAWCU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 § 1

Podstawa prawna

 1. 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu na rok szkolny 2021/22 przeprowadzana jest na podstawie:

1) Art. 134  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910 z dnia 22.05.2020r.),

2) Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 i terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych. Terminy ogłoszone 29 stycznia 2021r.

3)  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

4) Zarządzenie nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z klasą”.

 

§ 2

Rodzaj oddziału

 1. Założenia oddziału CYBER.MIL

1) Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

2) Szkoła organizuje nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym .

3) Nauczanie obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do klasy IV.

 

§ 3 

Zasady przyjęć

 1. Szkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji kandydatów.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

1) Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;

2) O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

 1. Planowana liczebność oddziału wynosi: od 10 do 15 uczniów
 2. Kandydaci będą przyjmowani do liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o których mowa w ust. 5 do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje odział.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ośmioklasisty,

2) wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego

3) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej:

a)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym do II Liceum Ogólnokształcącego im. Korczaka w Bolesławcu na rok szkolny 2021/2022 będą brane pod uwagę oceny podane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 – klasa 1e  CYBER.MIL

 1. matematyka
 2. informatyka
 3. fizyka
 4. język angielski
 1. O przyjęciu absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych przez kandydata punktów – maksymalnie 200 pkt.

Minimalnie 150 punktów  oraz oceny co najmniej dobre na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 2. Przy przyjmowaniu do wybranej klasy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

§ 4 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata oblicza się z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w § 3 ust. 6, przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:

1) celujący – 18 pkt.

2) bardzo dobry – 17 pkt.

3) dobry – 14 pkt.

4) dostateczny – 8 pkt.

5) dopuszczający – 2 pkt.

 1. Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) język polski,

2) matematyka,

            – mnoży się przez 0,35,

3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

            – mnoży się przez 0,3.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 i pkt 4 za:

1) ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez

kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,

b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

5) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz z określeniem miejsc uznanych za wysokie oraz przysługującej punktacji podany jest w Zarządzeniu Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020r.  

                                          

§ 5  

Składanie dokumentów

 1. Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 2. W terminie od 17 maja do 31 maja 2021 roku kandydat składa podanie wydrukowane przy rejestracji w systemie komputerowego wspomagania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o   zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim wydane przez komisje konkursowe,

2) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczna – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

3) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20 c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.):

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępcza.

3. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać podanie do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych.

4. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie dołącza w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku następujące dokumenty:

1) kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

2) kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty- do 14 lipca 2021

3) dwie fotografie podpisane na odwrocie,

4) kartę zdrowia.

 1. Dokumenty, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, c i d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 2. Składający oświadczenie, o którym mowa w §5 ust.2 pkt 3 lit. a jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1.  Od 23 do 30 lipca 2021r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły

 

§6

    Terminarz

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Od 17 maja do 31 maja 2021r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  

 

Do 14 lipca 2021r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły  

Do 22 lipca 2021r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.  

 

Od 23 do 30 lipca 2021r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

2 sierpnia 2021r.

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

 2 sierpnia 2021

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 2 sierpnia 2021r.  o godz. 12:00 poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

Ponieważ wszystkie etapy rekrutacji należy zakończyć do godziny 15.00 prosimy kandydatów o dostarczenie wszystkich dokumentów do sekretariatu szkoły do godziny 14.30

§7

Tryb odwoławczy

1. W terminie do 5.08 rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektor szkoły

Mirosław Sakowski

Bolesławiec, 15.02.2021r.


< < Powrót do listy wpisów