REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu zwanej dalej w skrócie Stroną.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w II Liceum Ogólnokształcącym oraz zasad współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:
II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 60 , 59-700 Bolesławiec, zwany dalej Szkołą.

5. Za obsługę techniczną odpowiedzialni są administratorzy.

6. Administratorzy są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Dyrektorem Szkoły.

7. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

8. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Szkoły.

9. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy uczeń i pracownik Szkoły, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celach informacyjnych, dydaktycznych oraz usprawniających działanie Strony.

2. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

5. Strona internetowa Szkoły zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy strony Szkoły.

2.Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.