Regulamin strzelnicy pneumatycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

(regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy /Dz. U. Nr 18 poz. 234 zm. Dz. U. Nr 51, poz. 618 i z 2002 r. Nr 23, poz. 238/ oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r, w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. nr 27 poz. 341)

Rozdział 1.

Opis ogólny strzelnicy

 1. Przeznaczenie strzelnicy:

Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia strzelań z pistoletów oraz karabinków pneumatycznych o kalibrze 4,5 mm (o energii nie przekraczającej 17J) w celach: szkoleniowych, sportowych, rekreacyjnych.

W trakcie prowadzenia strzelania, wejście jest oznakowane napisem: WSTĘP WZBRONIONY, STREFA STRZELAŃ

 • Zadania realizowane na strzelnicy:
  • Nauka strzelania;
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich z pistoletów oraz karabinków pneumatycznych (o energii nie przekraczającej 17 J);
  • Podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego np. poprzez organizowanie zawodów;
  • Testowanie oraz przystrzeliwanie broni.

Rozdział 2.

Warunki korzystania ze strzelnicy.

 1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie:
 1. Prowadzący strzelanie (osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć na strzelnicy):

odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a pozostałym osobom miejsce bezpiecznego pobytu,

nadzoruje strzelanie od czasu rozpoczęcia do jego zakończenia,

prowadzi wstępne szkolenie z zasad posługiwania się bronią dla osób strzelających po raz pierwszy,

prowadzi KSIĄŻKĘ REJESTRU POBYTU NA STRZELNICY, (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1) w której zamieszcza się następujące dane:

 1. Imię i Nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
  1. Oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z „Regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 • Na strzelnicy zabrania się:

osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz stycznością z bronią,

używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika, udostępniania broni osobom nieuprawnionym,

pozostawiania broni bez nadzoru,

używania do treningów kulowej broni palnej

używania do treningów broni pneumatycznej o energii przekraczającej 17 Jouli, używania do treningów amunicji innej niż śrut ołowiany,

spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 • Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

regulamin strzelnicy;

decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania;

wykaz sygnałów alarmowych i numerów telefonów alarmowych, oznaczenie dróg ewakuacji;

na zewnątrz strzelnicy kartkę z napisem: WSTĘP WZBRONIONY STREFA STRZELAŃ.

 • Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Ze strzelnicy mogą korzystać:

Uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie z innych szkół Powiatu Bolesławieckiego za zgodą dyrektora II Liceum tylko w obecności prowadzącego strzelanie.

 • Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
 • Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.

Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.

Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

 • Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.

Stosować ochronniki wzroku.

 • Zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa;

Dokonanie czytelnego wpisu wymaganych danych do KSIĄŻKI REJESTRU POBYTU NA STRZELNICY;

Bezwzględne     stosowanie     się     do     komend PROWADZĄCEGO STRZELANIE;

poleceń    wydawanych     przez

Rozdział 3.

Sposób obchodzenia się z bronią:

I. Broń na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach, lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.

 • Poza stanowiskami strzeleckimi broń przenosi się rozładowaną i z otwartymi komorami nabojowymi. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, tylko na polecenie PROWADZĄCEGO STRZELANIE.
 • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 • Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych, niż do tego przeznaczonych, oraz celowania do ludzi.
 • Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę PROWADZĄCEGO STRZELANIE.
 • Zakończenie strzelania zgłasza się PROWADZĄCEMU SZKOLENIE,
 • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli PROWADZĄCEMU SZKOLENIE.
 • Wszelkie niesprawności techniczne broni należy bezwzględnie, natychmiast zgłaszać PROWADZĄCEMU STRZELANIE głosem oraz podniesieniem w górę jednej ręki trzymając broń w kierunku kulochwytu oraz czekać w ten sposób na podejście PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

Rozdział 4.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

I. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

 • Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody PROWADZĄCEGO STRZELANIE.
 • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich
 • Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” wydanej przez PROWADZĄCEGO STRZELANIE lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 • Osoby naruszające regulamin strzelnicy będą usuwane ze strzelnicy.
 • Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 • Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez

PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe.

I.  Każda osoba znajdująca się na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się z warunkami bezpieczeństwa i sygnałami alarmowymi.

 • Zabrania się wchodzenia i wychodzenia ze strzelnicy, gdy na drzwiach jest kartka informująca o strzelaniu.
 • Osoba posiadająca własną broń zobowiązana jest do zgłoszenia PROWADZĄCEMU STRZELANIE, rodzaju broni jak również ilość i typ amunicji wnoszonej na strzelnicę,
 • Regulamin strzelnicy-podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21.05.1999 r, o broni i amunicji (Dz.U. z 2020r poz. 955);

4.2.Rozporządzenie MSWIA z dnia I5.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000r Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

 • Telefony alarmowe
1Pogotowie ratunkowe999
2Policja997
3Straż Pożarna998
4Pogotowie energetyczne991
5Pogotowie wod-kan994
6Centrum powiadamiania ratunkowego112