Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów

 

Lp.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 11 maja do 23 czerwca 2020r.  

  Od 22 lipca 2020 do

    27 lipca 2020r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.,20t ust.7 ustawie o systemie oświaty. Do 24 czerwca 2020r. Do 29 lipca 2020r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Od 26 do 30 czerwca 2020r  
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym Do 10 lipca 2020r.  

Do 14 sierpnia 2020r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły  Do 13 lipca 2020r.  Do 17 sierpnia 2020r
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Od 13 do 20 lipca 2020r. Od 17 sierpnia 2020r do 21 sierpnia 2020r
 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  Do 21 lipca 2020r.  

Do 24 sierpnia 2020r.

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  21 lipca 2020r.  

Do 24 sierpnia 2020r.